Sirinivas goud images

Sirinivas goud images latest: మంత్రి శ్రీ‌నివాస్ గౌడ్ ఫొటోలు డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి!

Photos

Sirinivas goud images latest | Telangana Prohibition Excise Minister V.Srinivas goud is an Indian Politician. He is Born on 16 March 1969. He Represents Mahbubnagar Constituency as an MLA in the Telangana Legislative Assembly from the Telangana Rashtra Samithi. He is a former state government official who served as the Telangana Gazetted officers (TGO) President. he also acted as the Co-chairman of the Telangana Political Joint Action Committee during the Telangana Movement.

Sirinivas goud images latest

మంత్రి శ్రీ‌నివాస్ గౌడ్ ఫొటో (1)
మంత్రి శ్రీ‌నివాస్ గౌడ్ ఫొటో (2)
మంత్రి శ్రీ‌నివాస్ గౌడ్ ఫొటో (3)
మంత్రి శ్రీ‌నివాస్ గౌడ్ ఫొటో (4)
మంత్రి శ్రీ‌నివాస్ గౌడ్ ఫొటో (5)
మంత్రి శ్రీ‌నివాస్ గౌడ్ ఫొటో (6)
మంత్రి శ్రీ‌నివాస్ గౌడ్ ఫొటో (7)
మంత్రి శ్రీ‌నివాస్ గౌడ్ ఫొటో (8)
Share link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *